Algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Conformiteit en garantie
Artikel 7 - Levering en uitvoering
Artikel 8 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Digitale bestellingen
Artikel 11 - Gezondheidsproducten
Artikel 12- Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Afwijkende bepalingen

Identiteit van de ondernemer-leverancier
EA-Creatief – handelsonderdeel van
Elisannes Expressie V.O.F
Menso Poppiusstraat 5
8536 TW Oosterzee
e-mailadres: info@elisannes-expressie.nl
telefoon: 06-49759417 - Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 ( buiten deze tijden kan er een boodschap worden ingesproken waarna wij de volgende werkdag contact op zullen nemen)
KvK-nummer: 24384701
Btw-identificatienummer: NL8203.30.838.B01

Leverancier:– ondernemer die de producten e/o diensten levert hier zijnde EA-Creatief.
Afnemer: consument e/o rechtsgeldige persoon van een bedrijf, die de producten van de ondernemer afneemt. Waar consument en/of afnemer genoemd wordt worden deze beiden bedoeld.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, geeft afnemer via het aanvinken bij afronding van de bestelling van product e/o dienst bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vooraf aan het aanvinken zichtbaar via het bestelformulier. Ook zijn de algemene voorwaarden zichtbaar via de link in de voetnoot waarna deze ook via een link ook als PDF zichtbaar kan worden. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de afnemer, zo spoedig mogelijk, kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Wanneer iets niet duidelijk is over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, kan dit op verzoek uitgelegd worden.

Artikel 2- Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat de volgende informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• hoe de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd staat vermeld in de privacyverklaring. Deze verklaring is in te zien via een link in de voetnoot van de website.
• via het stappenplan in de webwinkel bij bestellen zijn de gegevens, voor het sluiten van de overeenkomst, de door afnemer in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens, te controleren en indien gewenst te herstellen.

Artikel 3 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 -Herroepingsrecht – Retourneren
1.Herroepen
Als afnemer heeft u het recht de bestelling e/o dienst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw reeds ontvangen artikel(en) retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour zenden naar ons als leverancier, zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons als leverancier, geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ea-creatief.nl of gebruik maken van het retourformulier op de website. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van het terug te sturen artikel(en) het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen, mits het product in goede orde retour ontvangen is. U dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

4A. Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. voor bestellingen van digitale bestanden.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Extra: Op verzoek of tijdens tijdelijke evenementen is het mogelijk om je alsnog in te schrijven voor de schriftelijke mandala-opleidingen. Hierbij is het, gezien de tijdelijke inschrijftijd, niet mogelijk de inschrijving/bestelling te herroepen.

2.Mankement
Blijkt na ontvangst van een bestelling een artikel beschadigd te zijn of een andere mankement te hebben. Neem dan binnen 24 uur contact met ons op zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Artikel 5 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer te worden gemeld. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier. Zending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Verzendkosten worden in rekening gebracht volgens tarief PostNL . Alle verzendingen worden voorzien van een track & trace code. Tarieven brievenbuspakket € 4.50 en Pakketpost € 6,95 voor levering binnen Nederland. Voor België en andere West Europese landen geldt een tarief van € 8,95. Voor afwijkende verzendingen gelden de tarieven van PostNL.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, gemiddeld tussen 2 en 5 werkdagen tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn bijvoorbeeld omdat een artikel niet eerder leverbaar is.. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour-zending zijn voor rekening van de ondernemer.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
4A. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
5. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 9 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen van bestellingen via de webwinkel vooraf te worden voldaan. Er kan gekozen worden voor een betaalmethode achteraf. Hiervan loopt de afwikkeling via Klarna-betaaldienst. Betalingen voor deelname aan activiteiten e/o evenementen dienen binnen 7 werkdagen voldaan te worden na ontvangst van de bevestiging. Het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor informatie over herroepen of omruilen verwijzen wij naar artikel 4 van de voorwaarden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Digitale bestellingen
Toezenden van onze digitale producten zoals onze haak- en breipatronen, themasets en andere uitgaven gebeurt via de mail. Na ontvangst van je bestelling wordt wordt de uitgave je als PDF-document toegestuurd naar het e-mailadres waarmee de bestelling is geplaatst. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Deze mogelijkheid wordt mede aangeboden om het milieu minder te belasten omdat er geen verpakkingsmateriaal nodig is en geen ervoer over de weg. Minder afval, minder uitstoot.
1. Het is niet toegestaan het ontvangen document op welke wijze dan ook te delen e/o te verspreiden met of aan anderen. Het document valt onder copyright van Elisannes Expressie.
2. Mocht je naar aanleiding van een besteld patroon je gehaakte werk verkopen dan is het te waarderen wanneer je verwijst naar de oorsprong van dit patroon: Ontwerp Anneke Tobbe voor EA-Creatief. Op deze manier ga je respectvol om met ontwerpers en kunnen zij met plezier blijven werken aan mooie nieuwe patronen.
3. Een bestelling van een digitaal product kan, mede gezien de wijze van verzenden, niet geruild, geannuleerd of retour verzonden worden.

Artikel 11 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Mocht een artikel beschadigd ontvangen zijn dient dit binnen 24 uur na ontvangst aan de ondernemer te worden doorgegeven.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Het is mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen aan de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen , repareren of het reeds betaalde bedrag terugstorten aan de consument.

Artikel 12 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 – Gezondheidsartikelen (aanvullend artikel)
Wij bieden zoveel mogelijk producten aan van leveranciers die, voor zover mogelijk, gebruik maken van zuivere, biologische, hoogwaardige en ecologisch verantwoordelijke samenstellingen.
Via deze website bieden wij een uitgebreid assortiment aan op het gebied van gezondheidsartikelen. Van voedingssupplementen, verzorgingsartikelen, cadeauartikelen, esoterische artikelen, ontspanningsartikelen, boeken, voedingsmiddelen, superfoods, kruidenthee en wat hier verder bij past.
Het gebruik hiervan is altijd geheel voor eigen risico. Wij doen ons best zoveel mogelijk informatie te geven, voor zover de wet dit ook toelaat. De informatie komt van onze leveranciers.
Heb je vragen over een bepaald product, neem gerust contact met ons op, wij zullen zover het mogelijk is de vragen beantwoorden. Ook kunnen wij in bepaalde gevallen doorverwijzen naar de leverancier van een betreffend product. Zowel wij als ondernemer en/of de leveranciers/fabrikanten kunnen geen (volledige) informatie verstrekken over de/alle toepassingen van de te leveren supplementen. In overeenstemming met de wetgeving houden ze die informatie gescheiden van de aanprijzing van hun producten.
Ons advies is om bij gebruik van gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen zo nodig met de behandelende arts te overleggen, zeker bij het gebruik van reguliere medicijnen. Of neem contact op met een orthomoleculaire arts.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
14A-Schriftelijke opliedingen en cursussen: voorwaarden en adviezen:
Algemene informatie en voorwaarden Schriftelijke opleidingen lesgeven in mandalatekenen:
 Voor de Opleiding krijg je per lesthema informatie aangereikt met voldoende inhoud om het lesgeven in mandalatekenen eigen te maken.
 Het is, zoals in de basisuitleg beschreven, de bedoeling dat je gaat werken met een oefengroepje. Het werk wat je met dit groepje maakt is onderdeel van de huiswerkopdrachten. Een groepje van 2 tot 4 personen is voldoende voor het huiswerk. Grotere groepjes mag natuurlijk ook.
Hiervoor kan je al een kleine bijdrage vragen, wat gelijk al een eerste verdienste is voor je.
 Als docente (in opleiding) kan je een korting ontvangen bij aanschaf van onze mandalaboeken voor je oefen- of cursusgroep. Je berekent de originele prijs door aan je deelnemers. De korting is jouw verdienste. Er geldt hierbij wel een minimale afnameverplichting. Neem bij interesse contact op over de mogelijkheden hierin.
 Bij elk lespakket zijn huiswerkvragen/opdrachten toegevoegd die je instuurt per post of e-mail om nagekeken te worden en van eventuele adviezen te worden voorzien. Vermeld op elk werk, per e-mail of post, je naam en deelnemersnummer die je bij het lespakket krijgt meegestuurd. Voor het insturen per post dient voor het terugsturen van het nagekeken huiswerk extra porto in de vorm van postzegels te worden toegevoegd. Het postadres: Mandalatekenpunt, Menso Poppiusstraat 5 8536 TW Oosterzee. Het versturen en terugsturen van huiswerk per post is voor risico van de deelnemer. Stuur eventueel kopieën op. Voor het versturen per e-mail kan je je huiswerk mailen naar info@mandalateken.nl.
 Na de opleiding wordt bij een juist verloop, voldoende zichtbare praktische en theoretische ontwikkeling een certificaat uitgereikt. Je kunt als docent genoemd worden op onze website .
 Mocht blijken dat het huiswerk onvoldoende is voor het behalen van een certificaat zullen we dit met je bespreken en samen naar goede oplossingen zoeken. Eventueel door het maken van extra opdrachten. Mocht dit uiteindelijk toch niet leiden tot het behalen van een certificaat bestaat er geen recht op restitutie.
 Bij het niet volledig afmaken van de opleiding wordt geen restitutie verleend. Mochten er punten aan de orde komen die hier nog niet vermeld zijn wordt dit overlegd met elkaar en ligt de uiteindelijke beslissing bij Elisannes Expressie.
 De opleiding duurt gemiddeld 6-8 maanden. Door het werken in eigen tempo kan dit sneller maar ook langer duren. De maximale inzendperiode voor het huiswerk en voor het behalen van een certificaat is 1 jaar.

Aangepast op 9-6-2022(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes en aanbiedingen
Aanmelden
© 2017 - 2022 EA-creatief | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel